21ª EDICIÓ DE L’ART EN FEMENÍ

Com cada any, amb motiu del Dia Internacional de la Dona – el dia 8 de març -, la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de L’Hospitalet organitza l’exposició col·lectiva d’art «Art en femení«, en la que hi participen joves artistes de la ciutat, col·lectius d’artistes i l’alumnat dels instituts de la ciutat.

Enguany s’organitza la 21ª edició amb la col·laboració de l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet i sota el Comissionat de l’Associació Feminista Les Bruixes, que coordinarà l’edició d’aquest any, juntament amb l’artista local Aitana Giráldez, autora del cartell d’aquesta edició.

Aquesta exposició s’organitza amb l’objectiu d’oferir un espai de difusió i promoció de l’art amb perspectiva de gènere i de facilitar l’accés de les persones joves al món de l’art i el disseny.

BASES CONVOCATÒRIA EXPOSICIÓ “ART EN FEMENÍ”

Des del 8 de març fins al 21 de març de 2021

Temàtica

Les obres que es presentin a la convocatòria han de tractar temes relacionats amb el lema de l’exposició: Art en Femení (per exemple, visibilitzar la violència estructural que pateixen les dones, trencar tòpics i estereotips, entre d’altres).

Participants

La participació està oberta a joves artistes, col·lectius artístics, entitats juvenils i/o culturals i instituts d’educació secundària. En relació a la participació d’artistes individuals es prioritzarà la participació de les dones artistes.

Es considerarà autora de l’obra la persona o entitat inscrita com a tal a la fitxa de participació.

Les persones que hi participin assumeixen tota la responsabilitat davant qualsevol acció o reclamació que pugui arribar la Regidoria de Joventut, per part de qualsevol persona física o jurídica que consideri que té drets sobre l’obra, atès que com a participants, els autors reconeixen ser-ne els titulars legítims i que l’obra és original. No s’acceptarà cap treball que a parer de la comissió organitzadora comporti una vulneració dels drets humans

Inscripcions i entrega d’obres (excepte en el cas d’ instituts)

Per participar s’haurà d’enviar un correu electrònic, a l’adreça electrònica artenfemeni@bruixes.cat, amb una imatge de l’obra que es vol presentar a l’exposició, adjuntant les següents dades:

 • Assumpte: Art en Femení 2021
 • Títol de l’obra
 • Format i mides de l’obra
 • Breu descripció explicant la temàtica i contextualització de l’obra.
 • Necessitats especifiques.
 • Nom de l’autora, i nom artístic si s’escau, o nom del col·lectiu i els seus integrants.
 • Data de naixement
 • Adreça electrònica i telèfon de contacte

El procés d’enviament de projectes via correu electrònic estarà obert fins al dia 14 de febrer de 2021.

La resolució de les artistes seleccionades es comunicarà via correu electrònic, després d’un procés de selecció, i s’informarà directament de la data i la forma d’entrega de les obres seleccionades per tal de poder participar a l’exposició.

Les obres participants es poden presentar en alguns dels següents formats:

 • Volum (qualsevol tècnica)
 • Dues dimensions (pintura, collage, fotografia, gràfica, dibuix…).

La disponibilitat de l’espai a la sala d’exposicions de l’Auditori Barradas limitarà el nombre i la tipologia d’obres que s’hi poden exposar. L’organització posarà a disposició de l’artista la infraestructura necessària, tot i que d’existir necessitats específiques s’hauran d’explicitar al correu electrònic d’inscripció.

Exposició

Amb els treballs presentats s’organitzarà una exposició col·lectiva del 8 de març al 21 de març 2021, a la sala d’exposicions de l’Auditori Barradas. Rambla de Just Oliveras, 56. 08901 · L’Hospitalet de Llobregat.

Com a conseqüència de la COVID-19, i seguint les indicacions sanitàries, aquest any no hi haurà  La inauguració de l’exposició, tot i que l’exposició es podrà visitar respectant les mesures vigents del moment i les indicacions i horaris de l’Auditori Barradas.

Retorn de les obres

Un cop finalitzada l’exposició s’avisarà als participants, a través de la forma de contacte que hagin indicat a la fitxa d’inscripció, per tal que passin a recollir les obres al mateix lloc i de la mateixa forma que les van entregar.

L’Ajuntament de L’Hospitalet no es farà responsable de les obres més enllà de la data límit de recollida de les mateixes que s’indicarà directament a les persones participants.

Drets de reproducció

L’autor/a participant autoritza a aquest Ajuntament a que la imatge de la seva obra pugui ser fotografiada o filmada pels mitjans propis d’aquest Ajuntament amb finalitats promocionals de l’exposició i sempre sense ànim de lucre i en tot cas, s’atendrà al que disposa la legislació vigent aplicable sobre propietat intel·lectual. A més, la organització es compromet a generar el material de difusió a través de les xarxes socials oficials, així com de la web de l’exposició.

Protecció de dades de caràcter personal

Aquest Ajuntament, en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril,  relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la llibre circulació d’aquestes (en endavant “RGPD”),  i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets digitals, referent a aquesta activitat de tractament, d’Atenció a la Joventut, sobre les dades de caràcter personal, informa del següent:

Responsable del tractament:

Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet.

Base jurídica del tractament

De conformitat amb l’article 6 del RGPD, el tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics i per complir una obligació legal aplicables al responsable del tractament. 

Finalitat del tractament

Gestionar l’alta com a usuari de l’Oficina Jove, per la difusió d’activitats, serveis i iniciatives de l’Ajuntament.

Procedència de les dades

Les dades de caràcter personal pel seu posterior tractament s’obtindran de la persona interessada o el seu representant legal.

Conservació de les dades

Les dades es conservaran durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals.

Exercici de drets

De conformitat amb el RGPD, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents que permeten garantir un control efectiu sobre les seves dades: 

 • A ser informat en el moment de proporcionar-les, de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.
 • Dret d’accés: Saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas).
 • Dret de rectificació: Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part de l’Ajuntament.
 • Dret de supressió: Demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
 • Dret a la limitació del tractament: En determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el RGPD.
 • Dret a oposar-se al tractament: Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.

Els drets que s’acaben d’enumerar, que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant degudament acreditat per llei, es poden exercir, davant l’oficina d’atenció ciutadana, Carrer Girona, 10, planta baixa. telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils).

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

L’ajuntament té establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures implantades.

Delegat de protecció de dades

En cas que considereu que s’ha vulnerat qualsevol dret o obligació relacionada amb la protecció de les dades de caràcter personal, sigueu coneixedors d’una vulneració de la seguretat de les dades, o bé voleu demanar assessorament en qualsevol aspecte del compliment del RGPD, poseu-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de L’Hospitalet, a través del correu dpd@l-h.cat

Clàusules finals

L’organització es reserva el dret de fer alguna modificació per motius de causa major. En aquest cas, les persones participants seran informades de qualsevol canvi.

L’organització d’aquesta activitat resoldrà unilateralment les circumstàncies no previstes en aquestes bases.

La participació en aquesta activitat implica el coneixement i la plena acceptació de les bases i condicions, així com les decisions de la comissió organitzadora.

L’organització de l’exposició no es fa responsable de la pèrdua del material o dels danys que s’hi puguin causar durant la tramesa de l’obra. Ni dels danys ocasionats per terceres persones alienes a l’Ajuntament de L’Hospitalet i/o a l’Associació Feminista Les Bruixes.

Entitat membre de la coordinadora d’entitats progressistes
Associació Feminista Bruixes
Av. Carrilet 312 planta -1, 08901 L'Hospitalet
info@bruixes.cat